Wij ondersteunen uw gemeente bij het uitoefenen van

Wmo-regres

Wat is Wmo-regres?

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Ook na een ongeluk kunnen hulpbehoevenden een Wmo-voorziening aanvragen. De kosten die hieraan verbonden zijn kan de gemeente in bepaalde gevallen verhalen op een derde. Dit kan bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekeraar zijn, als het letsel is veroorzaakt door een ander. De gemeente moet de regreskosten zelf verhalen.

Sinds 19 juli 2014 hebben gemeenten een regresrecht. Dit recht kunnen zij zelf uitoefenen, maar zij kunnen dit ook uitbesteden aan een specialist.

Heelmeesters Regresdienst Wmo-Regres

Wmo-uitgaven verhalen op de verzekeraar van een aansprakelijke partij

De Regresdienst beoordeelt allereerst gratis de haalbaarheid van uw zaak. Bij het verhalen van de Wmo-uitgaven van uw gemeente zorgen wij dat ook onze kosten zoveel als mogelijk op het bordje komen van de veroorzaker van de schade (doorgaans een verzekeraar). Zo profiteert u van professionele rechtsbijstand met een minimaal kostenrisico.

Anne Damen Verstappen | De Regresdienst | Heelmeesters

Wettelijk geregeld in

Art. 2.4.3 Wmo 2015

Het regresrecht van de gemeente is neergelegd in art. 2.4.3 Wmo 2015.

  • Het regresrecht richt zich tegen de persoon wie naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is verplicht in verband met het feit dat aanleiding heeft gegeven tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget (lid 1).

  • Het verhaal omvat de krachtens de wet gemaakte kosten en wordt begrensd door een zogenaamd ‘civiel plafond’ (lid 2).

  • Voor zover de waarde van de maatwerkvoorziening niet kan worden vastgesteld, wordt deze bepaald op een geschat bedrag, waartoe nadere regels kunnen worden gesteld (lid 3).

  • Voorts is geen verhaal mogelijk op de werkgever of een collega van de cliënt/Wmo-afnemer (lid 4).

  • Onder de werkgever van een cliënt wordt ook een inlener verstaan (lid 5).

Einde convenant

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 1 januari 2019 het convenant (afkoop regresrecht Wmo) met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beëindigd. Eens per jaar kochten verzekeraars het regresrecht af op basis van een convenant, maar slachtoffers zijn geen partij bij het convenant en zijn daar dus niet aan gebonden. Een slachtoffer kan een Wmo-voorziening aanvragen, maar is daartoe niet verplicht. Het slachtoffer kan ook een schadeclaim indienen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit zorgde ervoor dat verzekeraars soms dubbel moesten betalen. Enerzijds aan gemeenten voor de jaarlijkse afkoop van het regresrecht en anderzijds aan het slachtoffer dat geen gebruik maakt van Wmo-voorzieningen. Het risico van dubbel uitbetalen heeft ertoe geleid dat het convenant werd beëindigd.

Advies van VNG aan gemeenten: “Schakel een in aansprakelijkheid gespecialiseerd advocatenbureau in”

Gemeenten lieten na beëindiging van het convenant weten het moeilijk te vinden om regreskosten op de juiste wijze te declareren en vroegen het VNG om ondersteuning. De VNG heeft hiervoor echter geen expertise en capaciteit. Omdat regrescliënten in kleine en middelgrote gemeenten maar weinig zullen voorkomen, is het voor veel gemeenten doorgaans niet mogelijk om hierover expertise op te bouwen. Op 31 augustus 2021 gaf het VNG daarom het volgende advies:

We raden gemeenten aan om, bij voorkeur in regioverband, een contract af te sluiten met een in aansprakelijkheid gespecialiseerd advocatenbureau. Er is verschil van mening of de daarmee gepaarde kosten kunnen worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekeraar op basis van artikel 6:96 BW lid 2, aanhef en onder b BW. Volgens het Verbond van Verzekeraars is dat niet per definitie het geval. De aansprakelijkheidsadvocatuur is van mening dat deze kosten wel verhaald kunnen worden op de verzekeraar en wijst daarvoor naar het arrest van de Hoge Raad Vormenfabriek/Zwolsche Algemeene van 9 juli 2004. De VNG adviseert gemeenten die een aansprakelijkheidsadvocaat inhuren vanwege een regresvordering de advocaatkosten in ieder geval mee te nemen in de vordering.

Gebruik maken van de Regresdienst?

Wanneer uw gemeente hulp kan gebruiken bij het verhalen van de Wmo-uitgaven, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van ons contactformulier of bel ons op telefoonnummer 0492 – 745 537.