Wij ondersteunen uw bedrijf bij het uitoefenen van

Loonregres

Arbeidsongeschiktheid is niet alleen vervelend voor uw werknemer, maar onverwachte uitval van een zieke werknemer kan ook flinke kosten meebrengen voor een organisatie. Als een personeelslid niet kan werken door toedoen van een ander, dan is loonregres mogelijk.

Loonregres is een vorderingsrecht van een werkgever die schade lijdt door een werknemer met letselschade. Als werkgever kunt u dan een deel van de schade verhalen op de partij die aansprakelijk is voor het letsel. Dit verhaalsrecht is wettelijk geregeld in artikel 6:107a BW.

Voor ongevallen van uw werknemer door een aansprakelijke partij (tot 5 jaar terug)

Het is irrelevant wanneer een ongeval plaatsvond. Zowel binnen als buiten werktijd kan een werknemer door toedoen van een derde slachtoffer worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer tijdens een auto-ongeval van achter is aangereden of de werknemer die door een hond is gebeten. Wel moet gekeken worden naar de verjaringstermijn. Een ongeval mag in beginsel niet langer dan 5 jaar geleden zijn gebeurd, zonder dat de vordering is gestuit.

Loondoorbetaling

Als werkgever bent u in principe verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen voor een periode van 104 weken of zolang als het arbeidscontract loopt. In Nederland dient een werkgever immers minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende de eerste twee ziektejaren van zijn werknemer. Bij CAO of door afspraken in de arbeidsovereenkomst kan dit zelfs oplopen tot 100% doorbetaling bij ziekte. Ook de kosten voor re-integratie komen op uw bordje. Een werkgever in Nederland heeft namelijk de plicht de zieke werknemer te helpen bij zijn werkhervatting na ziekte. Ook hiervoor moet u dus vaak kosten maken. Als u niet volledig verzekerd bent voor al die kosten bij uitval van uw werknemer, dan kunt u ze mogelijk zelf verhalen op de aansprakelijke partij.

Om de loonkosten te kunnen verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeval moet simpel gezegd aan vier voorwaarden zijn voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van arbeidsongeschiktheid.
  2. Er moet een loondoorbetalingsplicht van de werkgever bestaan.
  3. Een derde moet aansprakelijkheid zijn voor de gevolgen van het ongeval.
  4. Uw vordering mag niet verjaard zijn.

Reikwijdte van het loonregres

Welke kosten zijn verhaalbaar?

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u deze kosten van uw bedrijf (deels) verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij:

  • Uitgekeerd nettoloon. De overige loonkosten blijven voor rekening van de werkgever.

  • Kosten van re-integratie: zoals redelijke kosten van de arbodienst en/of de bedrijfsarts, kosten voor begeleiding naar een eventueel tweede spoor, kosten die worden gemaakt voor aanpassing van de werkplek, taxikosten, bijscholing, etc.

  • Redelijke administratiekosten: zoals de kosten in verband met het opstellen van een plan van aanpak in het kader van de arbeidsongeschiktheid en re-integratie van uw werknemer.

Kosten die niet in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld de kosten ter vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer en de ingehouden loonbelasting en premies.

Dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen heeft te maken met een zogenaamd ‘civiel plafond’ dat is ingebouwd door onze wetgever. Dit wordt als volgt omschreven:

‘’Ten hoogste kan worden verhaald het bedrag waarvoor de aansprakelijke persoon bij het ontbreken van een loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met het bedrag tot betaling waarvan de aansprakelijke jegens de gewonde werknemer is gehouden.’’

Gebruik maken van de Regresdienst?

Wanneer u hulp wilt bij het verhalen van uw kosten kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van ons contactformulier of bel ons op telefoonnummer 0492 – 745 537.